Department

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ตลอดจนกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงาน ในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ

4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


หน่วยงาน