Department

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดัน พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานอย่างยั่งยืน

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการใช้พลังงานสะอาด ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน