Department

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วิสัยทัศน์

กำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล

กำกับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบบริหาร จัดการพลังงาน ให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม