Department

สำนักงานพลังงานจังหวัด ระนอง


55/12 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

1. กิจกรรมพิเศษร่วมกับจังหวัด เป็นข้อมูลกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวกับงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด เช่น การให้ความรู้พื้นที่แหล่งผลิตปิโตรเลียม กิจกรรมประหยัดพลังงาน

กิจกรรมการพัฒนาทรรศนะโครงการที่น่าสนใจคติ เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชีวมวล นิวเคลียร์ กิจกรรมขยะชุมชน เป็นต้น

1.1 กิจกรรมการพัฒนาทรรศนะคติบูรณาการกับหน่วยงาน อปท. ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุปุระสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติที่มีการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับ ผู้นำชุมชนระดับท้องที่
1.2 กิจกรรมการประหยัดพลังงานพลังงานนำร่วม/บูรณาการกับหน่วยงานอปท.เทศบาลเมืองระนอง

2.เพื่อสร้างแรงจงูใจในการประหยัดพลังงานโดยผ่านกิจกรรมในโครงการนำร่องบ้านประหยัด พลังงานงานกำกับธุรกิจพลังงาน

3.1 เป็นภาพออกตรวจตา / ตรวจมาตรฐานความปลอดภัย / กิจกรรมตามขั้นตอนหรือกระบวนการ


3.2 ตรวจตราสถานีบรรจุก๊าซ/สถานีบริการน้ำมัน
3.3ควบคุมการทดสอบเพื่อต่อใบอนุญาติยานพาหนะขนส่งก๊าซ

3.4 ควบคุมการทดสอบครบวาระ 5 ปี ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ณสถานีบรรจุก๊าซ หรือบริการก๊าซ3.5 ควบคุมการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสถานีบริการก๊าซ