Department
ผลผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า สถานการณ์การผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าฐาน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
แก๊สธรรมชาติ 1514.1 11273988.6
ถ่านหิน 0 0
น้ำมันเตา 0 0
พลังงานจากเขื่อน 0 0
ลิกไนต์ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 1514.1 11273988.6
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
ชีวมวล 18.9 132451.2
ชีวภาพ 0 0
แสงอาทิตย์ 0.01 12.48
พลังงานลม 0 0
พลังน้ำขนาดเล็ก 0 0
พลังความร้อนใต้พิภพ 0 0
พลังงานจากขยะ 6.79 47549.28
พลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 25.7 180012.96
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม 11454001.56
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
ภาคส่วน ปริมาณการใช้ (MWh) หมายเหตุ
ครัวเรือน 919410.8125
อุตสาหกรรม 1386262.5
ธุรกิจการค้าและบริการ 941647.5
คมนาคมขนส่ง 0
เกษตรกรรม 144388.375
อื่นๆ 115136.3828125
ปริมาณรวม 3506845.5703125
สถานการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้า 7947155.9896875