Faq

Question

ปิโตรเลียมเกิดมาจากอะไร มีกี่ชนิด

Answer

ปิโตรเลียม คือ สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยอาจมีธาตุอโลหะอื่นปะปนอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน เป็นต้น -ปิโตรเลียม แบ่งเป็น 2 สถานะ คือ ของเหลว (น้ำมันดิบ) และ ก๊าซ (ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท : ก๊าซธรรมชาติเหลว)

Question

ประเทศไทยมีการสำรวจพบปิโตรเลียมบริเวณ ใดบ้าง

Answer

แหล่งที่สำรวจพบแล้วบนบกมีอยู่บริเวณภาคกลางในเขตจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครปฐม สุพรรณบุรี ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และในบริเวณอ่าวไทย

Question

น้ำมันแก๊สโซฮอล์แตกต่างจากน้ำมันเบนซินทั่วไปอย่างไร

Answer

แตกต่างกันที่สารเพิ่มค่าออกเทน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ใช้เอทานอล 10 % เป็นตัวช่วยเพิ่มค่าออกเทน ส่วนน้ำมันเบนซิน ใช้สาร MTBE ประมาณ 6- 8 % ช่วยเพิ่มค่าออกเทน

Question

ทำไมราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงถูกกว่าราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลมาก

Answer

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาหน้าปั๊มของแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ถูกกว่า มาจากต้นทุนที่ต่ำกว่าทั้งในส่วนของราคาที่ซื้อจากโรงกลั่นและภาษี ตลอดจนการมีเงินชดเชยจากรัฐด้วย