Knowledge
Admin

“เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด” (Clean Col Technology) คือเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ถ่านหินมาผลิตไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเหมือง การจัดการถ่านหินก่อนนำมาใช้ และการลดหรือกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด มุ่งเน้นเพื่อกำจัดหรือลดมลภาวะเพื่อนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย 90-95% ขณะเดียวกัน ก็ลดปริมาณไนโตรเจนออกไซต์ด้วย รวมทั้งต้องมีระบบไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพสูงเอาไว้ดักจับฝุ่น และต้องมีระบบระบายความร้อน โดยใช้น้ำหล่อเย็นจึงสามารถลดทั้งมลพิษและกากของเสีย รวมทั้งเพิ่มพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านหินได้อีกด้วย ที่มา : สาระน่ารู้เรื่องพลังงานทดแทน “ถ่านหินเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า” ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และศูนย์ประชาสัมพันธ์ “รวมพลังหาร 2”

อ่านต่อ...