Knowledge
Admin

ปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นหลังงานทดแทน มีดังนี้ 1.การเผาขยะในระบบเตาเผา (Incineration) 2. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 3.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก (Pyrolysis oil) 4.เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 5.ระบบหมักไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) 6.ระบบฝังกลบ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Landfill gas to Energy) ที่มา : โครงการส่งเสริมบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา “ขยะพลังงานทดแทน” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

อ่านต่อ...