Energy market

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

53 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130

1416

ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเอี่ยนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

037454466

0892442771

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

-

085-055-6309

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

-

085-055-6309

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

-

085-055-6309

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

-

085-055-6309