Energy market

วศินีอาหารทะเล แปรรูป (กลุ่ม เกษตรกรทำประมง ปากน้ำหลังสวน)

43 หมู่ 5 ต.ปากน้ าหลังสวน จ.ชุมพร

-

089-873-0831

เจ๊แป้น อาหารทะเล แห้งและแปรรูป

นางรุจิรา สินสมุทร 98/2 หมู่ 7 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

-

083-712-8833

กลุ่มแม่บ้านเกษตร บ้านโคกป่าฝาง

นายพงค์ภัค อุณารักษ์ 266 ม.3 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

061-556-7590

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านฝั่งคลองเพื่อน พึ่งภา

นางจำปี เล็กมาบแค 70/1 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

081-364-5146