Energy market

วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด

75/11 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

083-249-9928,089-532-8222

มันฝรั่งทอดเต็ม เต็ม

99 หมู่ 13 บ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

096-279-0056

มันฝรั่งทอดเต็ม เต็ม

99 หมู่ 13 บ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

096-279-0056

มันฝรั่งทอดเต็ม เต็ม

99 หมู่ 13 บ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

096-279-0056

สหกรณ์แปรรูปกล้วยหนองตูม จ.สุโขทัย

สหกรณ์แปรรูปกล้วยหนองตูม ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64170

081-324-7612

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาบ้านห้วยไม้ขอด

63 หมู่ 9 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38190

089-862-4533