Energy market

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย

60 หมู่ 5 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42170

089-841-1374

กลุ่มแม่บ้านเกษตรร่วมใจ

1/7 หมู่ 4 บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้ง บางอ้อ

12/2 หมู่ 13 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110

085-129-8274,062-349-5811

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้ง บางอ้อ

12/2 หมู่ 13 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110

085-129-8274,062-349-5811

วิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสว่าง

98 หมู่ 9 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120

089-571-8814

กลุ่มวิสาหกิจ เกษตรบ้านจอม แจ้ง

นางยุ่น สุฐิษา 18 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

-

089-942-3613