Energy market

วิสาหกิจชุมชนบ้าน กุ่มพัฒนา

นายคะนอง โปรักษ์ 2/8 ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

081-207-9796

วิสาหกิจชุมชนแปร รูปอาหารเพื่อ สุขภาพ ต.จอมบึง

นางสาวกานต์สินี จิตพนมกาญจน์ 50/1 ม.7 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

089-551-5701,095-947-5562

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไข่เค็มน้ำผึ้งบ้าน ประตูน้ำ

นางสาววิไรลักษณ์ แจ่มกระจะ 479 บ้านคลองขอม หมู่ที่ 3 ตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

089 981 1844

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทองม้วนแก้วเจ้าจอม

นางวชิลญา เลิศพณิชรังสี 381 หมู่ 19 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180

081 403 0998

นางเจษฎาภรณ์ แวงคำ 149 หมู่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

080 748 7078

กล้วยแบบ้านโนน เชียงค้ำ

นางบุญรอด เฉื่อยนอก บ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ 2 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340

089 937 8606