Energy market

กลุ่มกล้วยตาก ก้านตอง

นางวราคณา นามพิลา 89 หมู่ 7 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

086 234 3470

กลุ่มวิสาหกิจ แคปหมู อิ่มสุข

นางแก้ว ผานิบุตร 62 หมู่ 2 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี 41260

086 235 4906