Energy market

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โนนรัง

บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

089-677-3099

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้ง บางอ้อ

12/2 หมู่ 13 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110

085-129-8274,062-349-5811

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านโพธิ์ตาก

150 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

080-740-3252

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านโพธิ์ตาก

150 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

080-740-3252

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านโพธิ์ตาก

150 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

080-740-3252

กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางสมบูรณ์

47 หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120

087-581-7078