Energy market

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไร่สานฝัน

นางพนมพร บำรุงสุข 110 หมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี

036-652-530

081-431-2991

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวเพื่อการ บริโภคตำบลวัดดาว

นายประสงค์ สุวรรณสูร

083 552 7584