Energy market

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโรงเรียนเกษตร อินทรีย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130

กลุ่มดาวอินคาแปรรูปบ้านสูบ

135 หมู่ 4 บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ดิน ถิ่นพลังงานยั่งยืน (กลุ่มรักษ์ดินถิ่นนครนายก)

24 หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000

089-776-2557