Energy market

กลุ่มประติมากรรมดินเผา บ้านป่าตาล

กลุ่มประติมากรรมดินเผา บ้านป่าตาล หมู่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

083-285-3522

ผสมทรัพย์เซรามิก

17 หมู่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

074-332-254

087-045-3072

กลุ่มวิสาหกิจ อนุรักษ์พลังงานชุมช้าง

นางทองม้วน ปาปะขำ บ้านดอน ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

081-056-2236