News
Admin

สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทับทิมสยาม 05 ชี้ได้ต่อยอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน มาสู่การสร้างอาชีพให้ชุมชน แปรรูปสมุนไพรหลักในพื้นที่ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชนนายธงชัย แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้นำสื่อมวลชนเพื่อเยี่ยม โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 และกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม 05 โดยมีการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ การส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สามารถสร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นทั้งนี้ ข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ได้รับการส่งเสริมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร เมื่อปลายปี 2558 จากเดิมก่อนที่จะมีการติดตั้งโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ มีสมาชิกจำนวน 10 คน แต่ภายหลังการติดตั้งแล้ว ทำให้กลุ่มสามารถที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขมิ้น ไพร และสมุนไพรอื่น ได้มากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน และต่อมาได้รับการส่งเสริมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8 x 12.40 เมตร ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ซึ่งได้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ทีผ่านมา จนขณะนี้ทำให้กลุ่มฯ จะสามารถรับการสั่งสินค้าได้มากขึ้นรวมทั้งในกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ซึ่งได้รับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 จุดคือ จุดที่ 1 ระบบสูบน้ำขนาด 3000 วัตต์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์/แผง จำนวน 10 แผง ปั๊มหอยโข่งขนาด 3 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ สามารถสูบน้ำได้ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สูบน้ำวันละ 5 ชั่วโมง รวม 25 ลูกบาศก์เมตรหรือ 2500 ลิตร/วัน โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 18 ไร่ และจุดที่ 2 ระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์ 2500 วัตต์ ระบบประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 10 แผง ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า สูบน้ำได้วันละ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 20 ไร่"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลสุดยอดคนพลังงาน ระดับภาค สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม (ภาคกลาง) และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัล สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม (ภาคกลาง) ในกิจกรรมการประกวด "สุดยอดคนพลังงาน" ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 เป็นโครงการฯ ที่ทำได้จริง ใช้จริง และเห็นผลได้จริง อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างสินค้า OTOP แปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และจะเป็นการสร้างความเป็นอยู่ตามเศรษฐกิจพอเพียง ลดการพึ่งพาจากภายนอก พึ่งพาพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป"ที่มา http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/4bf50c1a8913e251bdd5d1fefefce836/

อ่านต่อ...
Admin

นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต พลังงานจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อลด "ต้นทุนพลังงาน" ในกระบวนการผลิตของชุมชน ที่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะเป็นไฟ้ฟ้า ฟืน ถ่าน แก๊ส LPG ในกระบวนการทอด นึ่ง อบแห้ง คั่ว ต้ม กลั่น โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และส่งเสริมด้านการตลาด โดยสร้างต้นแบบความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ให้ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน โดยจะเน้นสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของชุมชน (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs - Small and Medium Enterprises ) เป็นหลักทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP แม่บ้านเกษตรกรหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยในกลุ่มดังกล่าวได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์กระยาสารท ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด แต่เดิมก่อนที่กระทรวงพลังงานจะเข้าไปส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน กลุ่มดังกล่าวมีต้นทุนค่าพลังงานในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของค่า แก๊ส LPG และค่าไฟฟ้า จำนวน 2,800 บาท/เดือน แต่หลังจากที่ทางกระทรวงพลังงาน ได้เข้ามาให้การสนับสนุนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตให้กับชุมชน ได้แก่ เตาชีวมวลแบบ พพ. ขนาดเล็ก จำนวน 2 ใบ และเตาประสิทธิภาพสูง (Happy Gas S-8) พร้อมตัวครอบประสิทธิภาพสูง ภายใต้งบประมาณ 48,000บาท ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง 1,200 บาท/เดือนคิดเป็น 42.85% หรือมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพียง 1,600 บาท/เดือน สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่านต่อ...
Admin

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม ดำเนินโครงการนำร่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากข้าวโพด (Corn Pellet) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างรายได้เกษตรกร และลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ –วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พื้นที่ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณชีวมวลจาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นส่วนของ ต้น ตอ และใบ ประมาณ 84,000 ตันต่อปี ส่วนซังและเปลือก จำนวน 28,000 ตันต่อปี ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีกำจัดด้วยการเผาทำลาย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่อง หมอก ควัน จนนำไปสู่ปัญหามลพิษทางอากาศ ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นความสำคญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการนำร่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากข้าวโพด (Corn Pellet) เพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง จำนวน 1 ระบบ กำลังการผลิต 1 ตันต่อชั่วโมง รวมถึงการอบรมความรู้ต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมวล การแปรรูปเป็นพลังงาน และขั้นตอนกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ให้กับทีมบริหารจัดการกระบวนการผลิตของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่มทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดปัญหาเรื่องหมอกควันที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยสามารถลดการเผาทำลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้จำนวน 1,600 ตันต่อปี ช่วยลดการปล่อยฝุ่นจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมากกว่า 150 กิโลกรัมต่อปี และลดการปล่อยก๊าซต่างๆ ได้กว่า 500 กิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจาก ปัจจุบันเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตา ขณะนี้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากข้าวโพดของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม มีตลาดรองรับทั้งจากภาคกลางและภาคเหนือหลายราย อาทิ บริษัท นิวเอเบิล กรีน เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพฯ บริษัท กรีน แอนด์คลีน จำกัด จังหวัดแพร่ และบริษัท ซีพีดี ชีทบอร์ด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไบโอเพลเลทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็น 3 ตันต่อชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่สนใจนำเชื้อเพลิงไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังและเปลือกข้าวโพด ซึ่งเชื้อเพลิงดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป เป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน“โครงการนำร่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากข้าวโพด ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นความสำเร็จของรูปแบบด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการชีวมวลแปรรูปเป็นพลังงาน ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อใช้แก้ปัญหาหมอกควันเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม” พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

อ่านต่อ...
Admin

จังหวัดชุมพร-( 11 ตุลาคม 2560) นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร นับเป็นความสำเร็จและความภูมิใจ ของกระทรวงพลังงานและชุมชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณภัณฑ์ สร้างความแตกต่างให้สินค้าของกลุ่มจากสินค้าประเภทเดียวกัน จนเป็นที่ยอมรับทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และเรื่องการเป็นต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม จนกระทั่งได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในสาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม จากเวทีการประกวดในวาระครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮ้า ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ภายใต้งบประมาณ 680,000 บาท โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ 476,000 บาท หรือคิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการ ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ สนับสนุนงบประมาณ 204,000 บาทหรือคิดเป็น 30% ของมูลค่าโครงการ การอบเมล็ดกาแฟด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้คุณภาพของกาแฟที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น และสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตลงได้ 60% นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ยังเรียกได้ว่ากลุ่มที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จเรื่องการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชุมพรได้ปีละ 60 ล้านบาท “ปัจจุบัน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ได้มีการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการองค์ความรู้ จนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน กลุ่มดังกล่าวยังมีการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อไปปรับใช้ในชุมชนตนเอง โดยมีรางวัลการันตีศักยภาพของกลุ่ม ได้แก่ รางวัลสุดยอดคนพลังงานสาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จากเวทีการประกวดเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน ปี 2560 รางวัลลำดับ 8 การประกวด Top Ten of OTOP City 2015 ระดับประเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 รางวัลผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว กาแฟดริฟและกาแฟคั่วบด ตราถ้ำสิงห์ จาก OTOP ปี 2559 รางวัลผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง 3 in 1 ตราถ้ำสิงห์ จาก OTOP ปี 2556 รางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จากจังหวัดชุมพร ปี 2555 และสุดท้ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว จาก OTOP ปี 2553” พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าว ที่มา :: https://th-th.facebook.com/ministryofenergy/photos/pcb.1428020267267262/1428020140600608/?type=3

อ่านต่อ...
Admin

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีสิบเอกวศิน เขม้นกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ...
Admin

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัด “สัมมนารับฟังชี้แจงวิธีการเข้าสู่ระบบรายงาน และประมวลผลผ่านระบบ http://www.e-report.energy.go.th/” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๘ หน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ...