Department

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

ประธานอนุกรรมการบริหาร

วิสัยทัศน์

กองทุนชั้นนำของรัฐที่มุ่งเน้นให้เกิด การผลิตและการใช้พลังงานที่มี ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ ประเทศอย่างยั่งยืน

1. บริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ทำให้การศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต และทรัพยากรมนุษย์มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ

3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต และการใช้พลังงาน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านพลังงาน