Department
ผลผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า สถานการณ์การผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าฐาน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
แก๊สธรรมชาติ 3783.42 28171360.21
ถ่านหิน 0 0
น้ำมันเตา 0 0
พลังงานจากเขื่อน 0 0
ลิกไนต์ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 3783.42 28171360.21
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
ชีวมวล 60.73 425595.84
ชีวภาพ 1.9 13343.23
แสงอาทิตย์ 6.2 8149.43
พลังงานลม 0 0
พลังน้ำขนาดเล็ก 0 0
พลังความร้อนใต้พิภพ 0 0
พลังงานจากขยะ 2.2 15417.6
พลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 71.03 462506.1
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม 28633866.31
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
ภาคส่วน ปริมาณการใช้ (MWh) หมายเหตุ
ครัวเรือน 596229.875
อุตสาหกรรม 3545323.75
ธุรกิจการค้าและบริการ 672832.0625
คมนาคมขนส่ง 0
เกษตรกรรม 279898.78125
อื่นๆ 47103.44921875
ปริมาณรวม 5141387.9179688
สถานการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้า 23492478.392031