Department
ผลผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า สถานการณ์การผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าฐาน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
แก๊สธรรมชาติ 0 0
ถ่านหิน 0 0
น้ำมันเตา 0 0
พลังงานจากเขื่อน 0 0
ลิกไนต์ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 0 0
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
ชีวมวล 22.26 155998.08
ชีวภาพ 4.14 29007.51
แสงอาทิตย์ 189.53 249044.26
พลังงานลม 0 0
พลังน้ำขนาดเล็ก 0 0
พลังความร้อนใต้พิภพ 0 0
พลังงานจากขยะ 19.88 139347.07
พลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 235.81 573396.92
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม 573396.92
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
ภาคส่วน ปริมาณการใช้ (MWh) หมายเหตุ
ครัวเรือน 895310.5625
อุตสาหกรรม 3016537.5
ธุรกิจการค้าและบริการ 845276.0625
คมนาคมขนส่ง 0
เกษตรกรรม 145757.9375
อื่นๆ 100814.7578125
ปริมาณรวม 5003696.8203125
สถานการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้า -4430299.9003125