Department
ผลผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า สถานการณ์การผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าฐาน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
แก๊สธรรมชาติ 0 0
ถ่านหิน 0 0
น้ำมันเตา 0 0
พลังงานจากเขื่อน 0 0
ลิกไนต์ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 0 0
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
ชีวมวล 178.43 1250437.44
ชีวภาพ 12.55 87950.4
แสงอาทิตย์ 89.62 117758.42
พลังงานลม 0 0
พลังน้ำขนาดเล็ก 0 0
พลังความร้อนใต้พิภพ 0 0
พลังงานจากขยะ 0 0
พลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 280.6 1456146.26
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม 1456146.26
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
ภาคส่วน ปริมาณการใช้ (MWh) หมายเหตุ
ครัวเรือน 513121.03125
อุตสาหกรรม 349135.53125
ธุรกิจการค้าและบริการ 320813.1875
คมนาคมขนส่ง 0
เกษตรกรรม 92973.34375
อื่นๆ 72814.2578125
ปริมาณรวม 1348857.3515625
สถานการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้า 107288.9084375