Department
ผลผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า สถานการณ์การผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าฐาน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
แก๊สธรรมชาติ 0 0
ถ่านหิน 0 0
น้ำมันเตา 0 0
พลังงานจากเขื่อน 240 1051200
ลิกไนต์ 0 0
อื่นๆ 6 42048 น้ำมันดีเซล
ปริมาณรวม 246 1093248
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณการผลิต (MWh) หมายเหตุ
ชีวมวล 33.5 234775.01
ชีวภาพ 79.55 557507.42
แสงอาทิตย์ 0 0
พลังงานลม 0 0
พลังน้ำขนาดเล็ก 0 0
พลังความร้อนใต้พิภพ 0 0
พลังงานจากขยะ 0 0
พลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 0 0
อื่นๆ 0 0
ปริมาณรวม 113.05 792282.43
ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม 1885530.43
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
ภาคส่วน ปริมาณการใช้ (MWh) หมายเหตุ
ครัวเรือน 846062.1875
อุตสาหกรรม 751172.5625
ธุรกิจการค้าและบริการ 942096.3125
คมนาคมขนส่ง 0
เกษตรกรรม 247779.96875
อื่นๆ 110988.53125
ปริมาณรวม 2898099.5625
สถานการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้า -1012569.1325