News
Admin

วันนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 กระทรวงพลังงานได้จัดอบรม เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้ได้ว่าแผนงานโครงการ มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมั่นใจได้ว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ทั้งนี้ นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน คณะทำงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการอบรม 40 คน

อ่านต่อ...
Admin

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ชื่อเสียงการทำงานเครือข่ายฯ ของจังหวัดอุดรธานี โด่งดังถึงกระทรวงพลังงาน จึงอยากมาพบปะ พูดคุย และรับฟังผลการดำเนินงานของเครือข่ายและชุมชน ทั้งนี้กระทรวงพลังงานต้องการให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปิโตรเลียมมากที่สุด ต้องรักษาประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เรามีได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ คาดหวังว่าเครือข่ายจะเป็นแรงกาย แรงใจที่สำคัญ ในการพูดคุยให้เกิดความเข้าใจ เกิดความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ร่วมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้พลังงาน ภายในศูนย์เรียนรู้พลังงานบ้านทับกุง อาทิ ฐานเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ฐานเรียนรู้เตาชีวมวล และการทำเกษตรแบบผสมผสาน ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ อีกด้วยด้านนายทำนาย โชคลา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 มีพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ อำเภอหนองแสง อำเภอกุดจับ และอำเภอโนนสะอาด ทั้งนี้ในปี 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการอบรมเครือข่ายไปแล้ว 2 ครั้ง สำหรับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงให้ผู้แทนเครือข่ายได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ โดยมีสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ประสานงาน รวมถึงเป็นวิทยากรให้ข้อมูลด้านปิโตรเลียม มีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากร บอกเล่าถึงการทำงานเชิงพื้นที่ การรับรู้ข้อมูล และการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากชุมชนสู่ชุมชน

อ่านต่อ...
Admin

นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การผลิตพลังงานจากขยะ” ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ...
Admin

นายสุชาลี สุมามาลย์ ให้ข้อมูลว่าการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซเจดีเอในปี 2558 นี้ แม้ช่วงระยะเวลาเพียง 5 วัน กระทรวงพลังงานก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ในการรับมือและป้องกันไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้แผนปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพราะทุกภาคส่วนมีพื้นฐานความเข้าใจขั้นตอนอยู่แล้วและได้ร่วมกันช่วยดูแลจนผ่านวิกฤติมาได้เป็นอย่างดี และจากการซักซ้อมในปีนี้มีความมั่นใจมากขึ้นจากการที่ กฟผ. ได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 จ.สงขลา ให้สามารถเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติได้ ขณะเดียวกัน ปตท. ได้จัดเตรียมน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองไว้ใช้กับโรงไฟฟ้า และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดูแลระบบสายส่งไฟฟ้าให้พร้อมมากที่สุด นายอำพน ฟักทอง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการซักซ้อมเตรียมการรับมือร่วมกับกระทรวงพลังงานปีนี้คาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้เมื่อรวมกับการส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งเชื่อมโยงภาคกลางถึงภาคใต้จะเหลือประมาณ 2,828 เมกะวัตต์ ซึ่งน่าจะเพียงพอรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเวลา 18.30 น. – 22.30 น.ที่มีประมาณ 2,350 เมกะวัตต์ พร้อมนี้เพื่อความอุ่นใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดให้มีศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติเพื่อประสานงานกับ กฟผ. ที่ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าและการสั่งการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 1129 PEA Call Center นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาได้รับทราบแผนรับมือของกระทรวงพลังงาน และเชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการมั่นใจในเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในช่วง 5 วัน ที่จะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือประชาชน ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก และขอให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจช่วยเลี่ยงหรือลดการใช้ไฟฟ้าระหว่างเวลา 18.30 น. – 22.30 น.ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 23 กรกฎาคม 2558 ในช่วงแหล่งก๊าซเจดีเอปิดซ่อมประจำปี เมื่อเริ่มลดการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีง่ายๆ ได้ในวันนี้แล้ว ขอให้ปฏิบัติต่อไปเป็นประจำ และหาวิธีลดใช้พลังงานอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะจะได้ช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับผู้มีหน้าที่ชำระค่าไฟฟ้า จะได้มีเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายส่วนอื่นที่จำเป็นได้ นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ให้ความร่วมมือลดใช้พลังงานในครั้งนี้ และขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านอย่างยิ่งในความไม่สะดวกจากสถานการณ์ความจำเป็นในครั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้มอบให้สำนักงานพลังงานจังหวัดประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยดูแลและให้คำแนะนำหน่วยงานราชการที่อยู่ในศาลากลาง ประชาชน เอกชน ร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

อ่านต่อ...
Admin

นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เป็นประธาน เปิดสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 58 พร้อมมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและประสบความสำเร็จจำนวน 3 ราย ณ โรงแรมบ้านเชียง จ. อุดรธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

อ่านต่อ...
Admin

นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้จัดประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน ผ่านเยาวชน ภายใต้ “กิจกรรมพี่ร้องน้องเต้นบทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้” ซึ่งเป็นการจัดประกวดการร้องและเต้นประกอบเพลงอาขยานประหยัดพลังงาน ระดับประถมศึกษา ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ ตระหนักในการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จะเริ่มคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่โรงเรียนส่งเข้าประกวดให้เหลือ 20 ทีม ของแต่ละภูมิภาค และเฟ้นหาทีมชนะเลิศระดับภูมิภาค เพื่อนำมาแข่งขันในรอบแชมป์ชิงแชมป์ ที่กรุงเทพมหานคร โดยจะได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนที่สนใจประกวด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 5 ก.ค.นี้

อ่านต่อ...