News
Admin

วันที่ 3 ส.ค. 59 นายยงยุทธ จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก และได้ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตากโดยมีนายทรงพล หาญศิริมีชัย (พลังงานจังหวัดตาก) , นายเธียรชัย สิทธินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพลังงาน 1 พพ. , นายนิรุติ สังข์แป้น (หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ) , นายปรีชา คงคชวรรณ (หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด) ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ

อ่านต่อ...
Admin

นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมนำตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและชมการสาธิตการเดินเครื่องเพื่อคัดแยกขยะและพลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต

อ่านต่อ...