กิจกรรมชิงรางวัลย้อนหลัง
ลำดับ คำถาม คำตอบที่ถูกต้อง เดือน ปี
1 สิ่งใดไม่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิต ไมโครโฟน 8 2561
2 การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอะไร อิเล็กตรอนอิสระ 8 2561
3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสตรงคืออะไร ถ่านไฟฉาย 8 2561
4 การปฏิบัติในข้อใดไม่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดอ้วน 8 2561
5 การหมักมูลสัตว์ในถังหมักจะทำให้เกิดแก๊สชนิดใด มีเทน 8 2561
6 แก๊สมีเทนที่ได้จากการหมักมูลสัตว์จัดเป็นพลังงานอะไร พลังงานน้ำ 8 2561
7 ข้อใด แรงที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของจรวจพลังลม ที่ทำให้จรวดพลังลมไปได้ไม่ไกล แรงเหวี่ยงอากาศ 8 2561
8 ข้อใดไม่ใช่พลังงาน สี 8 2561
9 โทรทัศน์ใช้พลังงานอะไรในการทำงาน พลังงานไฟฟ้า 8 2561
10 ข้อใดเป็นสมบัติของพลังงาน ไม่ต้องการที่อยู่ 8 2561
11 สิ่งของในข้อใดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ 8 2561
12 ข้อใดไม่ใช่สมบัติของพลังงาน มีตัวตน 8 2561
13 พัดลมเป็นพลังงานใด พลังงานกล 7 2561
14 เตารีดเป็นพลังงานใด พลังงานความร้อน 7 2561
15 หลอดไฟเป็นพลังงานใด พลังงานเเสง 7 2561
16 โรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่จังหวัดใด ลำปาง 7 2561
17 สาเหตุหลักของการเกิดลมคือข้อใด ดวงอาทิตย์ 7 2561
18 ผู้ค้นพบและประยุกต์ใช้พลังงานลม คือข้อใด ชาวแอฟแกน 7 2561
19 ปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นตัวกำหนดในการใช้พลังงานลมคือข้อใด ความเร็วและทิศทางของลม 7 2561
20 ข้อใดเป็นตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อนเพลาแกนหมุน(rotor)ของใบพัด ใบพัด 7 2561
21 ข้อใดทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลที่ถูกส่งมาจากเพลงแกนหมุนของใบพัดเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) 7 2561
22 แหล่งศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทยยกเว้นข้อใด ภูกระดึง จังหวัดเลย 7 2561
23 ประเทศในแถบเอเชียที่พบว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพและวิวัฒนาการด้านพลังงานลมมากที่สุดคือข้อใด อินเดีย 7 2561
24 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานลมอยู่ที่ข้อใด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 7 2561
25 ข้อใดแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพลังงานของการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานน้ำได้ถูกต้อง พลังงานกล -> พลังงานศักย์ -> พลังงานจลน์ -> พลังงานไฟฟ้า 6 2561
26 แหล่งพลังงานทดแทนที่นำมาใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือแหล่งใด พลังงานความร้อน 6 2561
27 เชื้อเพลิงในข้อใดที่ให้พลังงานความร้อนมากที่สุด เมื่อนำมาใช้ในปริมาณที่เท่ากัน ก๊าซหุงต้ม 6 2561
28 พลังงานความร้อนในข้อใด มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกน้อยที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุด พลังงานแสงอาทิตย์ 6 2561
29 ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน เทน้ำร้อนลงในถ้วยกาแฟแล้วทำให้ถ้วยกาแฟร้อนขึ้น 6 2561
30 พลังงานชนิดใดที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ก่อนพลังงานชนิดอื่นๆ พลังงานความร้อนใต้พิภพ 6 2561
31 กระบวนการใดที่สำคัญมากและก่อให้เกิดพลังงานขั้นต้นแก่สิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์ด้วยแสง 6 2561
32 จงพิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 6 2561
33 ข้อใดถือว่าเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ไฟฉายตอนกลางคืน เพื่อจับปูลมบริเวณชายหาด 6 2561
34 แสงสว่างที่เกิดจากหลอดไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร พลังงานความร้อน -> พลังงานไฟฟ้า -> พลังงานแสงสว่าง 6 2561
35 เซลล์สุริยะที่รับพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 6 2561
36 สวมเสื้อสีดำเมื่อยืนอยู่กลางแดดจะรู้สึกร้อนกว่าสีอื่นเพราะอะไร สีดำดูดความร้อนได้ดี 6 2561
37 พลังงานหรืองานในระบบ S.I. มีหน่วยตรงกับข้อใด จูล 5 2561
38 การใช้พลังงานของโลกปัจจุบันจนถึงปี พ.ศ. 2568 แหล่งพลังงานใดมากที่สุด น้ำมัน 5 2561
39 พลังงานความร้อนในระบบอังกฤษตรงกับข้อใด บีทียู (BTU) 5 2561
40 การผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ได้พลังงานในข้อใดมากที่สุด ก๊าซธรรมชาติ 5 2561
41 พืชตัวใหม่ที่ทางราชการแนะนำให้ปลูกเพื่อนำน้ำมันมาผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ สบู่ดำ 5 2561
42 เชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นแอลกอฮอล์ที่รับประทานได้ ได้แก่ของเหลวที่เป็น เอทานอล 5 2561
43 ไบโอดีเซลผลิตและทดลองใช้ครั้งแรกในประเทศใด เยอรมัน 5 2561
44 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นหินใต้พื้นผิวโลกแบบใดที่พบมากในประเทศไทย รูปรอยเลื่อนของชั้นหิน 5 2561
45 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมโครงสร้างแบบใดถูกดันให้โก่งโดยแร่เกลือ รูปโดม 5 2561
46 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ ในด้านการขนส่ง ช่วยในการขับเคลื่อนของยานยนต์ 5 2561
47 เมื่อกวนน้ำในอ่าง พบว่าอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น พลังงานความร้อนของน้ำในอ่างที่เพิ่มขึ้น เปลี่ยนรูปแบบมาจาก พลังงานกล 5 2561
48 พลังงานที่ได้มาจากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จะออกมาในรูปแบบใด พลังงานความร้อน 5 2561
49 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ รักษาโรคผิวหนัง 4 2561
50 ข้อใดไม่ใช่ต้นกำเนิดของพลังงานชีวมวล ซากฟอสซิล 4 2561
51 ประเทศไทยใช้พลังงานลมในกิจกรรมใดมากที่สุด สูบน้ำ 4 2561
52 พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นพลังงานธรรมชาติเกิดจากอะไร น้ำร้อน 4 2561
53 พลังงานความร้อนใต้พิภพเมื่อมีอุณหภูมิต่ำลงเหลือประมาณ 80 องศาเซลเซียส นำมาใช้ทำอะไร การอบแห้ง 4 2561
54 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยมาจากแหล่งพลังงานชนิดใดมากที่สุด ก๊าซธรรมชาติ 4 2561
55 โรงไฟฟ้าประเภทใดมีต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยถูกที่สุด โรงไฟฟ้าถ่านหิน 4 2561
56 ข้อใดเรียงลำดับทวีปที่ใช้พลังงานมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย 4 2561
57 ถ้าปริมาณการใช้พลังงานทรงตัว โลกเราจะมีน้ำมันใช้ได้อีกประมาณ 40 ปี 4 2561
58 ข้อใดเรียงลำดับการใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากมากไปน้อย ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ น้ำ 4 2561
59 มาตรการกระทรวงพลังงานเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้รถยนต์น้ำมันเบนซินมาใช้น้ำมัน ในข้อใด แก๊สโซฮอล์ 4 2561
60 ข้อใดเป็นผลกระทบต่อการใช้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า บดบังทัศนียภาพ 4 2561
61 ข้อใดไม่ใช่พลังงานต้นกำเนิด ลม 3 2561
62 ข้อใดไม่ใช่พลังงานแปรรูป พลังงานความร้อน 3 2561
63 ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป แก๊สธรรมชาติ 3 2561
64 ข้อใดคือการนำประโยชน์จากพลังงานน้ำที่ได้จากเขื่อนมาใช้ ผลิตไฟฟ้า 3 2561
65 ข้อใดไม่จัดเป็นพลังงานทดแทน แก๊ส NGV 3 2561
66 ข้อใดเป็นพลังงานจากซากฟอสซิล ถูกทุกข้อ 3 2561
67 แก๊สมีเทนที่ได้จากการหมักมูลของสัตว์จัดเป็นพลังงานอะไร แก๊สชีวภาพ 3 2561
68 ข้อใดถือว่าเป็นพลังงานหลักซึ่งอาจจะหมดสิ้นไปในอนาคต พลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากแก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน 3 2561
69 ข้อใดคือความหมายของพลังงานทดแทน พลังงานที่ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง 3 2561
70 ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ฟืน ถ่าน 3 2561
71 ข้อใดไม่ใช่เป็นข้อดีของพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ประชากรใช้ทรัพยากรได้ตามความต้องการ 3 2561
72 ข้อใดไม่ใช่หลักการทำงานของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ทำให้เกิดพลังงานความร้อนต้มน้ำจนเกิดไอน้ำ และหมุนใบพัดเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า 3 2561
73 พลังงานในข้อใดสะอาดและไม่สร้างมลพิษใดๆขณะใช้งาน พลังงานแสงอาทิตย์ 2 2561
74 พลังงานชีวมวล(Biomass energy)คือข้อใด พลังงานที่ได้จากการเกษตรและป่าไม้เช่นไม้ กากอ้อย ขยะ 2 2561
75 พลังงานนิวเคลียร์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง โปรตอนและนิวตรอน 2 2561
76 พลังงานนิวเคลียร์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานปรมณู 2 2561
77 พลังงานในข้อใดที่ไม่ใช่พลังงานที่ถูกปล่อยออกมา พลังงานไฟฟ้า 2 2561
78 ข้อใดไม่ใช่อันตรายที่เกิดจากการแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี ทำให้ตาบอด 2 2561
79 การป้องกันในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ข้อใดผิด เนื่องจากขณะที่เกิดพลังงานนิวเคลียร์ จะมีรังสีออกมาด้วย ไม่ควรใช้เครื่องกำบัง 2 2561
80 เพราะเหตุใดการใช้ปริมาณพลังงานนิวเคลียร์จึงเพิ่มมากขึ้น เพราะความเจริญทางเทคโนโลยี 2 2561
81 พลังงานในข้อใด จัดเป็น พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ 2 2561
82 อาชีพใดใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์โดยตรง ทำนาเกลือ 2 2561
83 พลังงานแสง สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบใดได้ พลังงานไฟฟ้า 2 2561
84 พลังงานนิวเคลียร์เกิดจากอะไร การแตกตัวหรือรวมตัวของนิวเคลียสของอะตอม 2 2561
85 การคาดคะเนความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดมีไว้เพื่ออะไร เพื่อกำหนดขนาดหรือกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า 1 2561
86 การผลิตไบโอดีเซลผลิตจากสิ่งใด น้ำมันมะพร้าว ไขมันสัตว์ น้ำมันไก่ทอด 1 2561
87 ถ่านนอกจากใช้ด้านความร้อนในการหุงต้มในอดีต ยังนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพ คือถ่านประเภทใด ถ่านขาว 1 2561
88 กังหันลมในประเทศไทยอดีตใช้ในการเกษตร ต่อมามีการพัฒนาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กังหันลมที่นิยมใช้ ในปัจจุบันคือข้อใด กังหันลมแนวแกนนอน 1 2561
89 พลังงานต้นกำเนิดหรือพลังงานปฐมภูมิที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์โดยตรง ไม่ต้องนำมาแปรรูป แสงอาทิตย์ ลม น้ำ 1 2561
90 พ.ศ. 2549 ทุกประเทศทั่วโลกเกิดภาวการณ์ขาดแคลนพลังงานชนิดใด พลังงานปิโตรเลียม 1 2561
91 ข้อใดน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอากาศเป็นพิษในกรุงเทพฯ มากที่สุด การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงรถยนต์ 1 2561
92 พลังงานในข้อใดที่นำมาใช้แล้วจะส่งผลกระทบด้านเสียง, คลื่นวิทยุ, โทรทัศน์ พลังงานลม 1 2561
93 พลังงานในข้อใด ที่นำมาใช้แล้วจะมีผลทำลายความหลากหลายทางชีวภาพพื้นผิวดินเป็นบริเวณกว้าง แต่ ไม่ทำลายมลภาวะทางอากาศ พลังงานน้ำ 1 2561
94 ใช้วิธีการใดลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานในบรรยากาศได้ เพิ่มอัตราการปลูกป่าให้มากขึ้น 1 2561
95 ข้อใดไม่ใช่พลังงานจากแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลังงานใต้พิภพและพลังงานชีวมวล 1 2561
96 พลังงานสิ้นเปลือง(Conventional energy)แบ่งออกได้ 3 ประเภท ข้อใดไม่ใช่พลังงานสิ้นเปลือง แสงอาทิตย์ 1 2561
97 กังหันไอน้ำแบ่งออกได้กี่แบบ 3 แบบ 12 2560
98 กังหันไอน้ำชนิดใดใช้หัวฉีดพ่อไอน้ำใส่ปีกกังหันในการหมุนกังหัน แบบแรงผลัก 12 2560
99 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำล้น 12 2560
100 หากประเทศไทยต้องการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะมีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุม IAEA 12 2560
101 เขื่อนฐานแผ่มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปอะไร สามเหลี่ยม 12 2560
102 เขื่อนชนิดใดใช้งบประมาณในการก่อสร้างถูกที่สุด เขื่อนถม 12 2560
103 โรงไฟฟ้าดีเซลลอยน้ำ Esperanza มีพิกัดผลิตกระแสไฟฟ้ากี่วัตต์ 130 MW 12 2560
104 ลักษณะการใช้ไฟฟ้าแบบใดเหมาะกับการใช้โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลในการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในช่วง Peak Hour 12 2560
105 การแบ่งการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1.4MW - 3.25MW คือเครื่องยนต์ดีเซลแบบใด เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูง 12 2560
106 เครื่องกังหันก๊าซ Open Type สามารถแบ่งตามการออกแบบได้ 2 ประเภทคือ แบบ Jet Type และอะไร Hevy Duty Type 12 2560
107 หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบ การส่งและจ่ายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ การไฟฟ้านครหลวง 12 2560
108 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำมีแรงดันกี่โวลต์ 380/220 V 12 2560
109 โรงไฟฟ้าฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสามารถแบ่งออกได้กี่ระบบ 4 ระบบ 11 2560
110 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประเภทใด ที่มีถังพักน้ำ Flashed Steam Power Plant 11 2560
111 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทะเลสามารถแบ่งได้กี่ชนิด 3 ชนิด 11 2560
112 ข้อใดไม่ใช่เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล นิวเคลียร์ 11 2560
113 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เป็นโรงไฟฟ้าที่น้ำความร้อนมาจากโรงไฟฟ้าชนิดใด โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 11 2560
114 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เตาปฏิกรณ์ 11 2560
115 ข้อใดไม่ใช่ข้อดี ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 11 2560
116 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ใช้อะไรขับกังหัน ไอน้ำ 11 2560
117 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมีประสิทธิภาพ มากกว่าโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ 11 2560
118 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ำ เตาปฏิกรณ์ 11 2560
119 ข้อใดไม่ใช่เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ น้ำ 11 2560
120 ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ ใช้เครื่องควบแน่นในการกลั่นไอน้ำ 11 2560
121 ข้อใด คือ พลังงานหมุนเวียน แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล 10 2560
122 พลังงานทดแทน หมายถึงอะไร พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง 10 2560
123 การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้กระแสไฟฟ้าอะไรออกมา กระแสตรง DC 10 2560
124 การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซล ตัวเก็บประจุไฟฟ้า คืออุปกรณ์ใด แบตเตอร์รี่ 10 2560
125 พลังงาน(Energy)หมายถึงสิ่งที่สามารถทำให้วัตถุต่างๆทำงานได้มี 2 ประเภทได้แก่ข้อใด พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง 10 2560
126 พลังงานในข้อใดสะอาดและไม่สร้างมลพิษใดๆขณะใช้งาน พลังงานแสงอาทิตย์ 10 2560
127 พลังงานชีวมวล(Biomass energy)คือข้อใด พลังงานที่ได้จากการเกษตรและป่าไม้เช่นไม้ กากอ้อย ขยะ 10 2560
128 ข้อใดไม่ใช่พลังงานจากแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลังงานใต้พิภพและพลังงานชีวมวล 10 2560
129 Primary Energy หมายถึงสารในข้อใด ฟืน ถ่านไม้ แสงแด 10 2560
130 คำว่า “เพตรา” (Petra) มีความหมายตรงกับข้อใด หิน 10 2560
131 ปิโตรเลียมสถานะของแข็งได้แก่ แอสฟัลด์ 10 2560
132 น้ำมันปิโตรเลียมชนิดแรกที่มีใช้ในประเทศไทย ได้แก่ น้ำมันก๊าด 10 2560
133 องค์ประกอบที่มีมากที่สุดในก๊าซธรรมชาติคือข้อใด มีเทน 9 2560
134 ข้อใด ไม่ใช่ พลังงานเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง ฟืนและถ่านไม้ 9 2560
135 พลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้จาก เชื้อเพลิงฟอสซิล 9 2560
136 สมบัติของก๊าซชีวภาพขึ้นอยู่กับข้อใด ก๊าซมีเทน 9 2560
137 การผลิตพลังงานงานในประเทศไทย ได้พลังงานในข้อใดมากที่สุด ก๊าซธรรมชาติ 9 2560
138 เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล 9 2560
139 พลังงานซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงธาตุในระดับอะตอม ได้แก่ พลังงานนิวเคลียร์ 9 2560
140 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมถ้ามีทั้งน้ำ ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ข้อใดเรียงลำดับจากตื้นลงสู่ลึกได้ถูกต้อง ก๊าซธรรมชาติ,น้ำมัน,น้ำ 9 2560
141 ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด 9 2560
142 โรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง ตั้งอยู่ในจังหวัดใด เชียงใหม่ 9 2560
143 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของโรงไฟฟ้าน้ำทะเล โรงไฟฟ้าจากแรงดันใต้ทะเล 9 2560
144 ขั้นตอนการใช้ยีดส์เพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นเอทานอลเรียกว่า การหมัก 9 2560
145 ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด น้ำในวัฏจักร น้ำมัน ถ่านหิน 8 2560
146 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน จัดอยู่ในพวกใด ถูกทุกข้อ 8 2560
147 ข้อใดตรงกับพลังงานแปรรูปทั้งหมด พลังงานไฟฟ้า นิวเคลียร์ น้ำมันเบนซิน 8 2560
148 ข้อใดตรงกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ทั้งหมด สัตว์ป่า ป่าไม้ ประมง 8 2560
149 พลังงานทดแทนโดยทั่วไปหมายถึง พลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัด 8 2560
150 พลังงานในข้อใดไม่ได้มาจากดิน น้ำมันและถ่านหิน 8 2560
151 แหล่งพลังงานในข้อใด ที่ไม่ใช่ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ 8 2560
152 พลังงานทดแทนที่สำคัญมีอะไรบ้าง? พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ 8 2560
153 ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด แต่ให้พลังงานความร้อนออกมามากที่สุด นิวเคลียร์ 8 2560
154 การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซล แผงโซล่าเซล ทำหน้าที่อะไร เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานไฟฟ้า 8 2560
155 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ชีวมวล หินน้ำมัน ถ่านหิน ปุ๋ยเคมี 8 2560
156 ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุด และมีปริมาณมากที่สุด แสงอาทิตย์ 8 2560
157 พลังงานทดแทนโดยทั่วไปหมายถึง พลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัด 7 2560
158 ข้อใดคือพลังงานสิ้นเปลือง ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์ 7 2560
159 ข้อใดคือพลังงานหมุนเวียน แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล 7 2560
160 การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานไฟฟ้า ให้กระแสไฟฟ้าอะไรออกมา กระแสตรง DC 7 2560
161 การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซล ตัวเก็บประจุไฟฟ้า คืออุปกรณ์ใด แบตเตอร์รี่ 7 2560
162 ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้เชื้อเพลิง น้อยที่สุด แต่ให้พลังงานความร้อน ออกมามากที่สุด นิวเคลียร์ 7 2560
163 การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซล แผงโซล่าเซล ทำหน้าที่อะไร เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ เป็น พลังงานไฟฟ้า 7 2560
164 ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุด และมีปริมาณมากที่สุด แสงอาทิตย์ 7 2560
165 การเปลี่ยนรูปพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดในการเปลี่ยนรูปพลังงาน ไดนาโม 7 2560
166 ข้อใดเป็นวิธีประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด นายอ๊อฟขี่จักรยานไปทำงานแทนรถยนต์ 7 2560
167 แก๊สหุงต้มที่ใช้ตามบ้านเรือนมีชื่อเรียกว่าอะไร LPG 7 2560
168 หลอดไฟ 100w เปิดวันละ 10 ชม. ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท จะเสียค่าไฟเดือนกี่บาท 90 7 2560